Ramazan DURMUŞ / GELDE YAZMA


Dua, uyanışa aynadır!

Dua, uyanışa aynadır! 


Dua, uyanışa aynadır! 

Dua, yakarıştır...

Dua, atalete isyandır.. 

İşte öyle günler yaşıyoruz ki, Oğuz Kağan'ın "Türklük Duası" bir kez daha hafızalarımızda yerini alsın istedim..

Öyle ya dört bir yanımızı emperyalistlerin kuklaları sarmış, son yurt toprağında da huzurumuz olmasın istiyorlar...

Öyleyse gelin bu duayı dillerimizden düşürmeyelim. Çünkü öylesine çok ihtiyacımız var ki…

Tanrı..

Güzel Tanrı... 

Gök Tanrı...

Türk'ü Türk yurtlarını koru!.. Düşman şerrinden sakla! Türk'ü yiğitlikte daim et! Türk'ü erlik davasıyla yaşat!

Türk'ü gerçekçi yap!

Türk'ün gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel Türk'lük sevgisini koy!

Türk'ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar! Törelerini canları gibi saklat!

Türk'e zevk ve rahat verme! Bilakis zahmete alıştır! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin! Türk'ü faal, cevval edersin.

Türk'e değişmez bir seciye ver! Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün! 

Ulu Tanrı!. 

Milli kuvvet, namus, ahlak, azim, sebat, ideal, Türkçülük ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; Türk'e bunları ver!

Türk'ten hırsız, namussuz türerse hemen kahret!

Türk'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver! Türk nefsine itimat sahibi olsun!

Türk'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat! 

Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın! Birden barut gibi parlamasın! Daima soğukkanlı olsun!

Türk'ü her milletten cesur yarat! Öç almayı Türk asla unutmasın! 

Ulu Tanrı!. 

Namussuz bir tek Türk yaratacağına, dünyayı yık daha iyi!

Ne kadar korkak Türk varsa hepsini helak et!

Türk herşeyi mukayese etsin! Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu! Sabırlı, derde dayanıklı olsun! İradesi çelik gibi olsun!

Dönek Türk yaratma!

Türk'leri maymun iştahlı yapma!

Türk daima ihtiyatla adım atsın! Kimsenin tatlı diline inanmasın! Kimseye emniyeti olmasın! 

Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, Tanrı, sen Türk'ü çalışkan et! Türk'ün ömrü çalışma ile geçsin! Ona daima çalışma aşkı ver! Hele elbirliği ile çalışmayı adet etsin!

Tembel Türk'ü hemen öldür! 

Türk'e her milletinkinden üstün zeka ver! Zeka ve çalışma; ikisi bir arada olunca Türk'ün önünde durulmaz!

Milli büyüklüğün tek şartı yüksek idealdir, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan Türk'leri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl!

Tanrı, Türk'leri sen kendi elinle birleştir ve her şeyden evvel ruhları birleşsin! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et! 

Türk'ü töresine sadık kıl, Tanrı!

Türk budunu: Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın! 

Ulu Tanrı!. 

Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et! Bir şey söylemek, vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok! 

Güzel Tanrı!. 

Sana hepsinden çok yalvardığım şudur: Türk'ü dalkavukluktan kurtar! Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru! Türk'e kötü para hırsı verme! Dalkavukları yok et! 

Aman Tanrı!. 

Türk aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru! Türk toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin! Sen Türk'e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver! Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın! 

Dünyayı yaratan Yüce Tanrı!. 

Türk'e insaniyetten evvel Türk milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmadı.

Tanrı, Türk'e sağlam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır! 

Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver!

Mesuliyeti Türk yurdundan eksik etme!

En büyük kuvvetin Türklük aşkı olduğunu Türk'e öğret! 

Tanrı!. 

Türkçe konuşulan, Türk'e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar Türk'ün hükmü altında bırak! YAZARLAR